Политика за поверителност

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между Милион Играчки ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, , собственик на електронния магазин: www.mappiart.com, наричана по-долу за краткост „Електронен магазин“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Електронния магазин, във връзка с използването от Ползвателя на Електронния магазин.
II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация относно Доставчика: 1. Наименование: Милион Играчки ЕООД 2. Седалище и адрес на управление: с. Радиново, ул.Втора 9 3. Адрес за упражняване на дейността: с. Радиново, ул.Втора 9 4. Данни за кореспонденция: с. Радиново, ул.Втора 9, тел: 0877/226628 5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България. 6. Надзорни органи: Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 205159275.
III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Електронния магазин, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България. (2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Електронния магазин, защита на информационната сигурност на Електронния магазин, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика. (3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия. (5) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни. Чл. 4. Електронният магазин използва бисквитки (cookies), с която чрез използването на Електронния магазин Ползвателят се съгласява. Чл. 5. С използването на Електронния магазин Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия. Чл. 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Електронния магазин събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България. Чл. 7. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към с.Радиново, ул.Втора 9; или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес zdravei@mappiart.com
Моята Поръчка
Close Любими
Close Recently Viewed
Категории